Lundedammen

Lundedammen er ABL §105 stk. 2 botilbud, men arbejder ud fra principperne af SEL § 108. med henblik på at tilvejebringe den fornødne støtte til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Boligerne er et  ABL §105 stk. 2 botilbud for borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. På Lundedammen beror hverdagen på, at beboeren er ekspert i eget liv - og det er med netop dette som fundament, at vi tilrettelægger vores pædagogiske indsatser, således at det er beboerens livsbetingelser, selvbestemmelsesret og holdning til god trivsel i hverdagen, der holdes i centrum.

Pædagogisk tilgang

Lundedammen arbejder ud fra principperne om afstemt pædagogik, som er funktionstilpasset og tilstandsspecifik til den enkelte beboer. Med afsæt i dette sikrer vi borgernes selvstændighed og medindflydelse på deres eget liv. Det er Lundedammens målsætning at beboerne støttes i, at forstå samfundet og tilværelsen som helhed samt at være den bedste udgave af sig selv.

Personalet vurderer, på vegne af den enkelte beboer, hvordan kvaliteten af hverdagen fremmes ved 1) kompensering via struktur, tavler og påmindelser, 2) støtte beboeren i samtaler, økonomisk forståelse, madlavning og roskabende adfærd  eller  3) direkte personlig hjælp i forhold til transport, personlig pleje og forflytning.

Som et led i at sikre beboerens trivsel i hverdagen, lægger vi en stor mængde energi i at facilitere tværfagligheden mellem vores samarbejdspartnere - her er der tale om somatiske sundhedsfaglige, Oligofreniklinikken, det Sociale Tilsyn, Styrelsen for patientsikkerhed og pårørende.

Vi holder nysgerrige på den enkelte borger, og hvad der skal til for at understøtte beboernes funktionsniveau, sociale og relationelle betingelser ved at vi løbende revurderer vores risikovurderinger.

Hverdagen

Som nævnt tidligere arbejdes der i Lundedammen ud fra princippet om, at beboeren er ekspert i eget liv. I forlængelse heraf bliver det personalets opgave at understøtte trivsel i beboerens egen dagligdag og livsstil samt guide beboeren i en forvirrende og kaotisk verden.

Alle beboere har en tilværelse uden for Lundedammen i form af både dagtilbud som Jacvest og Gladsaxe Handikaptilbud, og klubtilbud såsom Værestedet. Når beboerne kommer hjem i løbet af eftermiddagen, er der mulighed for at trække sig ind i egen bolig for at hvile sig eller man kan gå i fællesrummet, hvor der altid er personale tilgængelig til at facilitere alt lige fra film og musik til klippe klistre og puslespil - altid med udgangspunkt beboernes interesser.

Alle beboere har en fast maddag, hvor de i samarbejde med personalet står for dagens sidste måltid. Endvidere er der lagt en fast hjemmedag ind i ugen for hver beboer, hvor personalet giver støtte til planlægning og udførelse af praktiske gøremål.

 

Traditioner

Vi lever højt på traditionerne i Lundedammen og vi sørger for hvert år at gøre et ekstra stort nummer ud af halloween, jul, nytår for ikke at nævne vores årlige sommerfest, hvor der grilles på fællesarealerne

Vi går meget op i vores december måned, hvor der gøres en dyd ud af at julehygge med beboere og sang, musik og god mad, hvilket beboere planlægger i fællesskab med personalet.

Juleaften og nytårsaften fejres begge i stor stil med alle deres traditioner og festmåltider i hele huset, hvor der naturligvis tages hensyn til kultur og somatiske udfordringer.

Boligen

Villaen rummer som tidligere oplyst fire boliger. Hver borger har sin egen lejlighed med adskilt stue og soveværelse, et lille badeværelse og et lille tekøkken i forlængelse af stuen. Fra beboerens stue er der udgang til en lille terrasse.

Fællesarealerne rummer et stort køkken, fælles stue, et lille kontor til personalet og ude foran er der en afskærmet terrasse.

Beboers lejlighed
Skoven som nabo
Fælles bryggers

Vores arbejdsmetoder

Low Arousal

Low Arousal er en roskabende metode og tilgang, der i praksis handler om affektsmitte og nedtrapning af konflikt– og affektniveau.

LA2

LA2 er et redskab, der beror på kontinuerlig opdateret viden om borgerne og deres trivsel. Risikovurderingerne tager udgangspunkt i LA2, og gennem handlingsplaner, trivselsplaner og læringsplaner, hvor borgerne har indflydelse, afstemmes indsatsen.

Neuropædagogik og Neuropsykologi

Neuropædagogik og Neuropsykologi er den del af indsatsen og metodekataloget, som giver indsigt i borgernes hjerneskader, reaktionsmønstre og udfordringer. Neuropædagogikken fokuserer på at skabe bevidsthed om hvad der er manglende kompetencer og udfordringer, for at kunne præcisere den pædagogiske indsats.

Autismespektrumforstyrrelse pædagogik

Med autismespektrumsforstyrrelsespædagogik søger vi at holde stressniveauet nede. Dette  starter i tilrettelæggelsen af indsatsen, hvor beboerens udfordringer anerkendes således at vi kan kompensere for beboerens udfordringer værende bl.a. kommunikation, socialt samspil, sanseintegration og eksekutive funktioner.

ADL træning

ADL står for "almindelig daglig levevis" og indbefatter dagligdagens praktiske gøremål såsom vasketøj, madlavning og generelt set vedligeholdelse af sit hjem. Træning heraf betyder derfor, at vi løbende kravtilpasser alt efter hvor meget beboeren selv kan håndtere samt hvor meget beboeren kan motiveres til både på den lange bane som i den give situation.

 

KRAP

KRAP understøtter bestillingen fra borgernes sagsbehandlere. KRAPs udgangspunkt i søjlemodellen, styrker indsatsen ved at tilbyde redskaber til undersøgende, analyserende og løsningsorienteret praksis.

Sansestimuli

For vores borgere er den sensoriske oplevelse ikke blot input men spiller en afgørende rolle i deres forståelse og interaktion med verden. Derfor er det essentielt for beboerne, at de har et personale, der forstår og adresserer betydningen samt indvirkningen, som disse udfordringer har på dagligdagen.

Indenfor "sansestimuli" findes fem forskellige, der alle er vitale kognitive, emotionelle og motoriske evner, værende;  1) visuel, 2) auditiv, 3) taktil, 4) lugte og 5) gastronomisk, der hver især har stærk indvirkning på kognitiv, emotionel og motorisk udvikling

Kontakt

Bofællesskabet Lundedammen

Lundedammen 4
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 62 90 eller 40 24 67 17

lundedammen@brondby.dk

Leder

Laila Aggergaard

Direkte tlf. 43 28 33 66
Mobil 23 11 22 62

laiga@brondby.dk

 

Se oversigt over teamledere

Sidst opdateret den 12. januar 2024